Outsourcing raportowania podatkowego

Podatki z perspektywy przedsiębiorcy to wynik złożonego procesu, w trakcie którego następuje identyfikacja obciążeń podatkowych, ich właściwy pomiar oraz analiza alternatywnych rozwiązań pozwalających na optymalizację (zmniejszenie lub odłożenie w czasie ciężaru podatkowego). Podatki należy postrzegać jako wielowymiarowe zjawisko, którego znaczenie w codziennej działalności przedsiębiorców nie wynika wyłącznie z ich wysokości. Równie istotne jest bezpieczeństwo rozumiane jako pewność rozpoznania wszystkich skutków podatkowych, jakie wynikają z podejmowanej aktywności gospodarczej. Podatki to także bardzo często istotny element gry konkurencyjnej, wymagający od przedsiębiorców bardzo kreatywnego, a czasem również agresywnego podejścia.

Stąd też bardzo ważne jest właściwe ujęcie roli podatków w sposobie organizacji procesów biznesowych przedsiębiorstwa. Powszechną praktyką, szczególnie wśród dużych przedsiębiorstw, jest tworzenie wewnętrznych działów podatkowych. Ukształtowanie zadań i odpowiedzialności wewnętrznego działu podatkowego jest kwestią indywidualną, aczkolwiek możemy mówić o pewnych zauważalnych tendencjach w tym względzie. Zasadniczą rolą wewnętrznego działu podatków jest wsparcie pionu rachunkowości w procesie raportowania podatkowego. Ponadto do zadań wewnętrznego działu podatków należy monitorowanie wszystkich lub prawie wszystkich procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. W zakresie obowiązków wewnętrznego działu podatkowego leży również planowanie, które najczęściej ogranicza się do prognozy wyników podatkowych na podstawie założeń biznesowych. Wewnętrzny dział podatkowy pełni przede wszystkim rolę opiniującą. Zdecydowanie rzadziej jest to rola kontrolna, sprawdzająca prawidłowość przebiegu procesu raportowania podatkowego, w szczególności na etapie kwalifikacji podatkowej poszczególnych operacji gospodarczych.

Przy tak ukształtowanym zakresie zadań wewnętrznego działu podatkowego kluczową staje się kwestia odpowiedzialności karnej skarbowej. Z naszego doświadczenia wynika, że nie da jej się przypisać liderowi wewnętrznego działu podatkowego. Najczęściej staje się ona problemem osoby stojącej na czele pionu finansów (członka zarządu odpowiedzialnego za finanse, nierzadko samego prezesa, ale również głównego księgowego).

Ponadto zauważalna jest pasywna rola wewnętrznych działów podatku, jeśli chodzi o wykorzystanie możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych, co wynika z pewnej niesamodzielności w zakresie projektów, które wykraczają poza ramy bieżącej działalności gospodarczej. Dlatego wewnętrzny dział podatkowy korzysta w różnych obszarach ze wsparcia zewnętrznych doradców podatkowych.

Usługa outsorcingu raportowania podatkowego, którą GWW Tax z powodzeniem świadczy wybranym klientom od 9 lat, stanowi odpowiedź na wskazane wyżej słabości w funkcjonowaniu wewnętrznego działu podatkowego. Istotą oferowanej przez GWW Tax usługi outsourcingu raportowania podatkowego jest przejęcie funkcji wewnętrznego działu podatkowego, w tym funkcji tax menedżera. Oddelegowani do obsługi Klienta prawnicy GWW Tax pozostają częścią jego zespołu, korzystając z zasobów wiedzy i doświadczenia, jakie GWW Tax zdobywa na bardzo różnorodnych polach współpracy z Klientami.

GWW Tax oferuje kompleksową obsługę outsourcingu raportowania podatkowego w zakresie: podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku akcyzowego.

Przyjęcie przez GWW Tax funkcji wewnętrznego działu podatkowego pozwala osiągnąć Klientowi szereg korzyści. W wymiarze finansowym są to korzyści związane z oszczędnościami wynikającymi z faktu, że oddelegowany do współpracy z Klientem zespół nie korzysta ze wsparcia zewnętrznych doradców. Wsparcie takie otrzymuje w ramach platformy GWW Tax. W ramach tej platformy Klient posiada również bezpośredni dostęp do wiedzy na temat możliwości optymalizacji obciążeń podatkowych. Klient otrzymuje w ten sposób niemal bezpośredni dostęp do wiedzy, doświadczenia i wieloletniej praktyki GWW. Zasób know-how GWW jest nieporównywalnie większy, aniżeli zasób wewnętrznego działu podatkowego. W sposób oczywisty znajduje to swoje odzwierciedlenie w jakości procesu raportowania podatkowego i jego wyników.

Korzyścią proponowanego modelu współpracy, której nie da się pominąć, jest wyłączenie ewentualnej odpowiedzialności karnej skarbowej osób zasiadających we władzach przedsiębiorcy, a związanej z potencjalnymi nieprawidłowościami w zakresie rozliczeń podatkowych. Proponowany model współpracy oznacza bowiem przejęcie przez GWW Tax ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej. Kluczowym tego elementem jest przejęcie przez GWW Tax odpowiedzialności za prawidłowość deklaracji podatkowych poprzez ich podpisywanie.

W ramach outsourcingu raportowania podatkowego realizujemy następujące zadania:

  • weryfikacja poprawności kalkulacji zobowiązania podatkowego pod względem rachunkowym, zgodności z przepisami prawa podatkowego oraz zgodności z zapisami w księgach rachunkowych;
  • podpisywanie i składanie deklaracji oraz innych, wymaganych przepisami prawa formularzy podatkowych;
  • udzielanie pracownikom klienta wyjaśnień w zakresie konsekwencji podatkowych przedsięwzięć gospodarczych, które klient podejmuje lub zamierza podjąć;
  • systemowe badanie dokumentacji źródłowej w celu sprawdzenia poprawności zapisów w księgach rachunkowych w istotnym ich wymiarze, w tym badanie dokonanej podatkowej kwalifikacji zdarzeń gospodarczych;
  • systemowe badanie poprawności dokumentacji źródłowej pod względem zgodności jej sporządzenia z przepisami prawa podatkowego;
  • obsługa czynności sprawdzających, postępowań podatkowych, kontrolnych,postępowań sądowo-administracyjnych;
  • optymalizacja podatkowa - projektowanie rozwiązań optymalizacyjnych, analiza ryzyk związanych z implementacją rozwiązań optymalizacyjnych;
  • zarządzanie ryzykiem podatkowym.
Andrzej Próchnicki
Andrzej Próchnicki

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax
andrzej.prochnicki@gww.pl

Tomasz Sobczak
Tomasz Sobczak

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax
tomasz.sobczak@gww.pl

Paweł Szabat
Paweł Szabat

prawnik, wspólnik GWW Tax
pawel.szabat@gww.pl

Daniel Zarzycki
Daniel Zarzycki

prawnik, wspólnik GWW Tax
daniel.zarzycki@gww.pl