Audyty podatkowe

Audyt podatkowy służy przede wszystkim zbadaniu prawidłowości przeszłych i bieżących rozliczeń podatkowych badanego przedsiębiorstwa w celu wykrycia ewentualnych nieprawidłowości. Audyt podatkowy daje również możliwość zidentyfikowania obszarów ryzyka podatkowego oraz wskazanie zakresu potencjalnej optymalizacji podatkowej.
 
Efektem audytów są raporty szczegółowo opisujące i podsumowujące ustalenia wynikające z przeprowadzonego badania. Podsumowanie wyników audytu zawiera nie tylko wartościowe określenie stwierdzonych nieprawidłowości, ale również analizę związanego z nimi ryzyka podatkowego. Analiza przeprowadzana jest na poziomie poszczególnych zidentyfikowanych zdarzeń gospodarczych i prowadzi do oceny stopnia prawdopodobieństwa materializacji ryzyka podatkowego, to jest prawdopodobieństwa rozpoznania przez administrację podatkową skutku podatkowego zdarzenia w sposób odmienny od przyjętego przez Klienta.
 
Uwzględniając powyższe uwarunkowania, GWW Tax oferuje kompleksowe usługi audytów podatkowych w zakresie podatków dochodowych, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku akcyzowego.
 
W ramach naszej praktyki świadczymy usługi audytu podatkowego polegające m.in. na:
  • weryfikacji oraz ocenie poprawności kalkulacji i regulowania zobowiązań podatkowych pod względem rachunkowym, zgodności z przepisami prawa podatkowego oraz zgodności z zapisami w księgach rachunkowych;
  • systemowym badaniu dokumentacji źródłowej w celu sprawdzenia poprawności zapisów w księgach rachunkowych w istotnym ich wymiarze, w tym badaniu dokonanej podatkowej kwalifikacji zdarzeń gospodarczych;
  • identyfikacji oraz gradacji obszarów ryzyka podatkowego oraz opracowywaniu działań naprawczych;
  • weryfikacji umów, zamówień, zleceń oraz innych dokumentów regulujących zasady zawierania transakcji i podejmowania zobowiązań pod kątem ryzyka podatkowego;
  • przeglądzie istniejących procedur biznesowych pod kątem występowania ryzyka podatkowego;
  • weryfikacji bieżących rozliczeń podatkowych pod kątem projektowania  i wdrażania struktur optymalizujących;
  • analizie ryzyka podatkowego  związanego z transakcjami łączenia lub przejęcia danego przedsiębiorstwa, wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Tomasz Sobczak
Tomasz Sobczak

doradca podatkowy, wspólnik GWW Tax
tomasz.sobczak@gww.pl